申博娱乐

Tiê?ng c???i r??n ra? trong th?n la?ng
-2019/02/21 17:56:46February 21 2019 21:52:20

Tiê?ng c???i r??n ra? trong th?n la?ng

Nga?y 20/2 la? nga?y 16 tha?ng Giêng am li?ch, n?ng dan th?n ?a?i L??ng Cau, huyê?n Ba Lam Ta?, tha?nh ph?? Xi?ch Phong, Khu t?? tri? N??i M?ng, Trung Qu??c t?? t?? ch??c ca?c lê? h??i theo phong tu?c truyê?n th??ng.

C?ng nhan ?iê?n l??c la?m viê?c trong vu?ng nu?i xa?y ra b?ng gia? ?ê? ?a?m ba?o cung ??ng ?iê?n cho 140 nghi?n h?? gia ?i?nh
-2019/02/21 17:53:14February 21 2019 21:52:20

C?ng nhan ?iê?n l??c la?m viê?c trong vu?ng nu?i xa?y ra b?ng gia? ?ê? ?a?m ba?o cung ??ng ?iê?n cho 140 nghi?n h?? gia ?i?nh

140 nghi?n h?? gia ?i?nh ?? huyê?n Tan Ho?a bi? a?nh h???ng. C?ng nhan ?iê?n l??c s??a ch??a kha?n ca?p ????ng day cao thê? 10kV ta?i th?n Qua?ch Gia, huyê?n Tan Ho?a.

“Tiê?t ho?c khai gia?ng ?a?u tiên” vê? phong tu?c Tê?t c?? truyê?n
-2019/02/21 17:48:28February 21 2019 21:52:20

“Tiê?t ho?c khai gia?ng ?a?u tiên” vê? phong tu?c Tê?t c?? truyê?n

Nga?y 20/2, Tr???ng ma?u gia?o Trung tam thi? tra?n Gia?p Ph??, huyê?n Tr???ng H?ng, ti?nh Chiê?t Giang, Trung Qu??c t?? ch??c “Lê? h??i phong tu?c Tê?t” ???c s??c.

Khu thi? ?iê?m pha?t triê?n sa?ng ta?o ???i m??i trí tu? nhan t?o thê? hê? m??i ca?p qu??c gia ?a?u tiên cu?a Trung Qu??c tha?nh la?p ta?i B??c Kinh
-2019/02/21 17:46:41February 21 2019 21:52:20

Khu thi? ?iê?m pha?t triê?n sa?ng ta?o ???i m??i trí tu? nhan t?o thê? hê? m??i ca?p qu??c gia ?a?u tiên cu?a Trung Qu??c tha?nh la?p ta?i B??c Kinh

Khu thi? ?iê?m pha?t triê?n sa?ng ta?o ???i m??i trí tu? nhan t?o thê? hê? m??i ca?p qu??c gia B??c Kinh se? pha?n ?a?u gia?nh ????c m??t loa?t tha?nh qua? da?n ?a?u qu??c tê? vê? ca?c m??t ly? lua?n, c?ng nghê? va? ??ng du?ng tri? tuê? nhan ta?o ...

B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Trung Qu??c a?p du?ng tha?i ??? “kh?ng tha th??” ???i v??i ha?nh vi t??i pha?m liên quan ?ê?n ???ng th??c va?t hoang da? co? nguy c? tuyê?t chu?ng
-2019/02/21 17:44:24February 21 2019 21:52:20

B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Trung Qu??c a?p du?ng tha?i ??? “kh?ng tha th??” ???i v??i ha?nh vi t??i pha?m liên quan ?ê?n ???ng th??c va?t hoang da? co? nguy c? tuyê?t chu?ng

????c biê?t, n?? th??ng nhan Trung Qu??c D??ng Ph???ng Lan ????c go?i la? “N?? hoa?ng nga? voi” m??i ?ay bi? To?a a?n Tan-da-ni-a tuyên a?n 15 n?m tu? gian vê? t??i bu?n la?u hoa?ng 2 ta?n nga? voi.

?a?i s?? Trung Qu??c ta?i Phi-li-pin Triê?u Gia?m Hoa h??i kiê?n T??ng th??ng Phi-li-pin ?u-te?c-tê
-2019/02/21 17:42:24February 21 2019 21:52:20

?a?i s?? Trung Qu??c ta?i Phi-li-pin Triê?u Gia?m Hoa h??i kiê?n T??ng th??ng Phi-li-pin ?u-te?c-tê

T??ng th??ng ?u-te?c-tê cho biê?t, ra?t vui ????c m??i tham d?? ?iê?n ?a?n C?p cao H??p ta?c Qu??c tê? “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” la?n th?? hai, mong ???i cu??c g??p la?n n??a v??i Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh.

Th???ng Ha?i th??c hiê?n “s?? m?? ?a?u t??t ?e?p” trong thu hu?t v??n ?a?u t? n???c ngoa?i – no?i lên ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i ghi nha?n s?? pha?t triê?n ta?i Trung Qu??c
-2019/02/21 17:40:54February 21 2019 21:52:20

Th???ng Ha?i th??c hiê?n “s?? m?? ?a?u t??t ?e?p” trong thu hu?t v??n ?a?u t? n???c ngoa?i – no?i lên ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i ghi nha?n s?? pha?t triê?n ta?i Trung Qu??c

M?? ?a?u n?m m??i, Th???ng Ha?i, Trung Qu??c co? “s?? m?? ?a?u t??t ?e?p” trong thu hu?t v??n ?a?u t? n???c ngoa?i.

T??ng La?nh s?? qua?n Trung Qu??c ta?i Mê-?an, In-??-nê-xi-a t?? ch??c bu??i toa? ?a?m ky? niê?m 40 n?m pha?t biê?u “Th? g??i ???ng ba?o ?a?i Loan”
-2019/02/21 17:39:27February 21 2019 21:52:20

T??ng La?nh s?? qua?n Trung Qu??c ta?i Mê-?an, In-??-nê-xi-a t?? ch??c bu??i toa? ?a?m ky? niê?m 40 n?m pha?t biê?u “Th? g??i ???ng ba?o ?a?i Loan”

T??ng La?nh s?? T?n Ngang cho biê?t, Chi?nh phu? In-??-nê-xi-a nhiê?u la?n kh??ng ?i?nh kiê?u tri? la?p tr???ng chi?nh sa?ch m??t n???c Trung Qu??c, u?ng h?? pha?t triê?n hoa? bi?nh quan hê? hai b?? ...

Pho? Thu? t???ng Ma-lai-xi-a: Doanh nghiê?p Trung Qu??c ?o?ng vai tro? quan tro?ng trong quan hê? h??p ta?c gi??a hai n???c
-2019/02/21 17:38:01February 21 2019 21:52:20

Pho? Thu? t???ng Ma-lai-xi-a: Doanh nghiê?p Trung Qu??c ?o?ng vai tro? quan tro?ng trong quan hê? h??p ta?c gi??a hai n???c

Pho? Thu? t???ng Ma-lai-xi-a Oan A-di-da?t cho biê?t, H??i Liên hiê?p ca?c nha? doanh nghiê?p Trung Qu??c ta?i Ma-lai-xi-a ?o?ng vai tro? quan tro?ng trong t?ng c???ng quan hê? h??p ta?c song ph??ng Ma-lai-xi-a – Trung Qu??c.

Nghiên c??u cu?a My? cho biê?t co? thê? sa?n xua?t n???c ngo?t trên M??t Tr?ng d??a va?o gio? M??t Tr??i
-2019/02/21 17:36:16February 21 2019 21:52:20

Nghiên c??u cu?a My? cho biê?t co? thê? sa?n xua?t n???c ngo?t trên M??t Tr?ng d??a va?o gio? M??t Tr??i

C? quan Ha?ng kh?ng vu? tru? My? (NASA) nga?y 20/2 c?ng b?? ba?o ca?o cho biê?t, nhan viên nghiên c??u ?a? m? pho?ng pha?n ??ng hoa? ho?c xa?y ra khi gio? M??t Tr??i ta?n c?ng bê? m??t M??t Tr?ng b??ng la?p tri?nh cu?a ma?y vi ti?nh.

Thu? t???ng ???c Me?c-ken no?i kh?ng nên kiê?m soa?t tha?i qua? ky? thua?t s?? chau ?u
-2019/02/21 17:34:48February 21 2019 21:52:20

Thu? t???ng ???c Me?c-ken no?i kh?ng nên kiê?m soa?t tha?i qua? ky? thua?t s?? chau ?u

Thu? t???ng ???c Me?c-ken ca?nh ba?o, trong th??i ?a?i ky? thua?t s??, viê?c kiê?m soa?t an toa?n d?? liê?u la? kh?ng thê? thiê?u, nh?ng cu?ng kh?ng nên hy sinh t??ng lai cu?a nga?nh chê? ta?o chau ?u vi? kiê?m soa?t tha?i qua?.

I-r??c b??t gi?? 24 phiê?n quan “Nha? n???c H??i gia?o” t?? Xy-ri xam nha?p va?o n???c na?y
-2019/02/21 17:33:03February 21 2019 21:52:20

I-r??c b??t gi?? 24 phiê?n quan “Nha? n???c H??i gia?o” t?? Xy-ri xam nha?p va?o n???c na?y

Quan ch??c I-r??c nga?y 20/2 cho biê?t, L??c l???ng an ninh I-r??c cu?ng nga?y ?a? b??t gi?? 24 phiê?n quan cu?a t?? ch??c c??c ?oan “Nha? n???c H??i gia?o” t?? Xy-ri xam nha?p va?o miê?n b??c I-r??c.

Ca?nh ?e?p mu?a ??ng ?? Mo He Er Tu khu t?? tri? N??i M?ng Trung Qu??c
-2019/02/21 17:31:47February 21 2019 21:52:20

Ca?nh ?e?p mu?a ??ng ?? Mo He Er Tu khu t?? tri? N??i M?ng Trung Qu??c

Nga?y 20/2, ca?nh m??t tr??i l??n ????c chu?p ta?i C?ng viên ?a?t nga?p n???c qu??c gia Mo He Er Tu, N??i M?ng, Trung Qu??c.

Tha?nh ph?? Phu? ?iê?n ti?nh Phu?c Kiê?n Trung Qu??c: Th??ng ma?i ?iê?n t?? xuyên biên gi??i ???t ha?ng ca? ti?nh pha?t triê?n nhanh cho?ng
-2019/02/21 17:29:48February 21 2019 21:52:20

Tha?nh ph?? Phu? ?iê?n ti?nh Phu?c Kiê?n Trung Qu??c: Th??ng ma?i ?iê?n t?? xuyên biên gi??i ???t ha?ng ca? ti?nh pha?t triê?n nhanh cho?ng

M? hi?nh tiê?p thi? th??ng ma?i ?iê?n t?? tr??c tuyê?n xuyên biên gi??i sa?n pha?m ???t la?m ca? ti?nh pha?t triê?n nhanh cho?ng ta?i tha?nh ph?? Phu? ?iê?n ...

Pho? Chu? nhiê?m U?y ban Pha?t triê?n va? Ca?i ca?ch Nha? n???c Trung Qu??c Ninh Ca?t Triê?t th?m La?o – thu?c ?a?y ca?c d?? a?n h??p ta?c quan tro?ng nh? Ha?nh lang kinh tê? Trung – La?o
-2019/02/21 17:26:31February 21 2019 21:52:20

Pho? Chu? nhiê?m U?y ban Pha?t triê?n va? Ca?i ca?ch Nha? n???c Trung Qu??c Ninh Ca?t Triê?t th?m La?o – thu?c ?a?y ca?c d?? a?n h??p ta?c quan tro?ng nh? Ha?nh lang kinh tê? Trung – La?o

Pho? Chu? nhiê?m U?y ban Pha?t triê?n va? Ca?i ca?ch Nha? n???c Trung Qu??c Ninh Ca?t Triê?t ?a? t??i th?m La?o t?? nga?y 18-21/ ...

</